Home » Lectures & Workshops, Online, Sports & Wellness

How To Fulfill Our Wishes

Dang! This event has already taken place.
>> Want to see our Top Picks for this week instead?
Wednesday, February 16, 2022 - 7:00 pm to 8:00 pm | Cost: $8

Event Details

Each and everyone of us has deep within us a potential to fulfill our own wishes and the wishes of others. This is a potential for full enlightenment — a state of deep happiness, compassion and wisdom that can benefit everyone around us. Each of us can do this, even in the midst of our normal, busy daily lives. We will explore special methods and meditations to help us to accomplish this aim, these methods come from unbroken lineage all the way from Buddha Shakyamuni to the present day. This is the first time ever these teachings are offered in Vietnamese to the Vietnamese community. Everyone welcome!

Weekly Topics:
February 16th – How to Fulfill Our Deepest Wish
February 23rd – Why are our current methods for happiness ineffective?
March 2nd – Who and what are the real enemies to our happiness?
March 9th – Unifying our busy life with fulfilling our deepest wish
March 16th – Understanding our mind: the foundation to happiness
March 23rd – Thinking about rebirth: being aware of great possibilities
March 30th – Thinking about death: making the most of our current life
April 6th – Karma: the future is completely in our own hands
April 13rd – Karma: options for our future – samsara or nirvana
April 20th – Karma: what we can do now
April 27th – Samsara: the cause of all our problems
May 4th – How to attain nirvana

Mỗi chúng ta có trong mình một tiềm năng có thể thực hiện được các ước nguyện của mình và của các sinh linh khác. Đây là tiềm năng cho sự giác ngộ toàn vẹn — một trạng thái của hạnh phúc sâu, lòng thương xót và trí tuệ mà có thể mang lại lợi ích cho những cá thể xung quanh chúng ta. Mỗi chúng ta có thể làm được điều này, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày bình thường và bận rộn của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá những phương pháp và bài thiền đặc biệt để giúp chúng ta hoàn thiện được mục tiêu này, những phương pháp này đến từ một dòng dõi không bị gián đoạn xuất phát từ Buddha Shakyamuni cho đến thời điểm hiện tại. Đây là lần đầu tiên những bài giảng này được trình bày qua Tiếng Việt cho cộng đồng Việt Nam. Tất cả mọi người chào mừng!

Đề Tài Mỗi Tuần
February 16th – Làm sao để thực hiện được ước nguyện sâu nhất của chúng ta
February 23rd – Tại sao các phương pháp hiện tại cho hạnh phúc của chúng ta không hiệu quả?
March 2nd – Ai và điều gì là kẻ thù thực sự cho niềm hạnh phúc của chúng ta
March 9th – Dung hoà cuộc sống bận rộn của chúng ta với việc thoả mãn ước nguyện sâu nhất của mình
March 16th – Tìm hiểu về tâm trí của chúng ta: nền tảng cho hạnh phúc
March 23rd – Ngẫm về tái sanh – nhận thức các khả năng lớn
March 30rd – Ngẫm về cái chết – tận dụng tối đa kiếp hiện tại của chúng ta
April 6th – Karma: tương lai hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay chúng ta
April 13rd – Karma: sự lựa chọn cho tương lai chúng ta – samsara hoặc nirvana
April 20th – Karma: chúng ta có thể làm gì ngay bây giờ
April 27th – Samsara: nguyên nhân của tất cả các khổ đau của chúng ta
May 4th – Làm sao để đạt được nirvana

$8/person
https://www.meditateinsanfrancisco.org/pages/vietnamesebranchclass

About the Teacher
Tyler Tuan is a senior Kadampa practitioner enrolled in the Teacher Training Program who has taught at Kadampa Centers in Boston and San Francisco for 4 years. His love of Buddha’s teachings comes through in his joyful and practical presentations of the teachings, which he applies in his own daily life.

Tyler Tuấn là một người tu hành Kadampa lâu năm, tham gia Chương Trình Huấn Luyện Giáo Viên, và đã dạy ở những Trung Tâm Kadampa tại Boston và San Francisco trong 4 năm. Sự say mê của anh ta về các lời dạy của Buddha thể hiện qua cách trình bày của anh ta một cách vui tươi và thực tế về những bài giảng này, điều mà anh luôn ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Disclaimer: Please double check event information with the event organizer as events can be canceled, details can change after they are added to our calendar, and errors do occur.


Cost: $8
Categories: Lectures & Workshops, Online, Sports & Wellness